เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาด่าน [ 12 มิ.ย. 2567 ]4
2 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566ของเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [ 20 พ.ค. 2567 ]4
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2566 [ 20 พ.ค. 2567 ]4
4 การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พศ.2567 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่าน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ.2567 วันอังคาร ที่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]12
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่าน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่อังคาร ที่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาด่าน ชั้น2 [ 26 มี.ค. 2567 ]9
6 ประชาสัมพันธ์ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ง่ายๆ เริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว [ 4 มี.ค. 2567 ]4
7 ประชาสัมพันธ์ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ง่ายๆ เริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว1 [ 4 มี.ค. 2567 ]3
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ง่ายๆ เริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว1 [ 4 มี.ค. 2567 ]3
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 กำหนดสมัยมัญสมัยแรกประจำป พ.ศ.2568 [ 28 ก.พ. 2567 ]8
10 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 19 ก.พ. 2567 ]15
11 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]12
12 ประชาสัมพันธ์การทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลนาด่าน [ 18 ม.ค. 2567 ]16
13 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2567 ]12
14 รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 4 ม.ค. 2567 ]29
15 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]10
16 รูปเล่มการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]12
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาด่าน [ 28 ธ.ค. 2566 ]21
18 คำสั่งเทศบาลตำบลนาด่าน  เรื่อง  การแต่งตั้งและมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลนาด่าน [ 25 ธ.ค. 2566 ]17
19 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]16
20 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่านเรื่องสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2566 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11