เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 144 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี67 [ 14 ก.ย. 2566 ]2
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ67 [ 14 ก.ย. 2566 ]2
3 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาด่าน [ 29 ก.ค. 2566 ]11
4 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาด่าน [ 20 ก.ค. 2566 ]16
5 ขอแจ้งประกาศเทศบาลตำบลนาด่านเรื่องการดำเนินการกรณีบริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ [ 30 มิ.ย. 2566 ]10
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-17 2566 ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาด่าน ตามเอกสารที่แนบมา [ 29 มิ.ย. 2566 ]22
7 คำสั่งเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 [ 23 มิ.ย. 2566 ]18
8 คำสั่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]11
9 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]8
10 แผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาด่าน [ 20 เม.ย. 2566 ]10
11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง อบต. จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 หน้า 326 ข้อ 3255 [ 29 มี.ค. 2566 ]15
12 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖6 นายพิทักษ์ พรหมหลง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 [ 1 มี.ค. 2566 ]12
13 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565ลงวันที่ 29 มค 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]23
14 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [ 10 ม.ค. 2566 ]27
15 รายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]10
16 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาด่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]23
17 เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]24
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 6 ม.ค. 2566 ]10
19 การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 5 ม.ค. 2566 ]12
20 ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชเป็นกรณีพิเศษ [ 15 ธ.ค. 2565 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8