เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
     
  ที่ตั้ง
               ตำบลนาด่านตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเก่ากลอย – นากลาง)      ห่างจากอำเภอสุวรรณคูหา  ระยะทางยาว  15 กิโลเมตร  แยกออกจากตำบลนาดีและได้รับอนุมัติตั้งเป็นตำบลเมื่อวันที่  4  มกราคม  2521  นายถาวร   ภู่เจริญ  เป็นนายอำเภอสุวรรณคูหาในขณะนั้น  นายเลื่อน   แดงนา  เป็นกำนันคนแรก  ปัจจุบัน  มีนายบัวลา   พาไชย  เป็นกำนัน  และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาด่าน  เมื่อ วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาด่านเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552  ที่ทำการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวน้อย  ตำบลนาด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
     
   
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. กุดผึ้ง  อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบัวลำภู  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เก่ากลอย   อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

เทือกเขาภูพาน ต.หนองแวง อ.บ้านผือและตำบลตาลเลียน อ.กุดจัด  จ.อุดรธานี

 
   
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาดี  อ.สุวรรณคูหา   จ.หนองบัวลำภู  
  เนื้อที่
   

ตำบลนาด่านมีเนื้อที่  ประมาณ  76  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  47,500  ไร่  พื้นที่เพื่อ ทำการเกษตรประมาณ  33,250  ไร่  พื้นที่ป่าไม้และภูเขาประมาณ  14,250  ไร่

  สภาพภูมิประเทศ
   

เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขาเล็กๆ  มีลำน้ำบนไหลผ่านทางทิศตะวันตกของตำบล    มีลำห้วย ส้มป่อยไหลผ่านทางทิศใต้   และยังมีลำห้วยที่สำคัญหลายสาย  เช่น  ลำห้วยแคน  ลำห้วยไร่  ลำห้วยหินลา

  สภาพภูมิอากาศ
   

สภาพโดยทั่วไปจัดอยู่ในภูมิอากาศเย็นสบาย  อากาศจะร้อนจัดประมาณ  3  เดือน  (มีนาคม – พฤษภาคม)  เนื่องจากพื้นที่มีภูเขาล้อมรอบ  คือเทือกเขาภูพาน

  จำนวนหมู่บ้าน
    ตำบลนาด่านแบ่งออกเป็น  11  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
   
หมู่ที่ 1 บ้านนาด่าน นายเสงี่ยม นาหัวนิล ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านส้มป่อย นายสมควร แสงศรี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านกุดฮู นายนิราช บรรยง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวน้อย นายคำมวล นามมี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชาติ นายสง่า ไสยสัตย์ กำนันตำบลนาด่าน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองเห็น นายมานิต พิมคีรี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านสุขสำราญ นายพันธ์พงษ์ พรมแดง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสว่าง นายถาวร นวลสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวงาม นายกันหา แดงนา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านชมภูทอง นายคำพัน เจ็กนา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านค่าบเมืองแสน นายวิเชียร แสงสิมมา ผู้ใหญ่บ้าน
     
  ท้องถิ่นอื่นในตำบล
    จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาด่าน  เต็มทั้งหมด  จำนวน  11  หมู่บ้าน
  ประชากร
   
     
   
*** ประชากรมีความหนาแน่น เฉลี่ย  118  คน ต่อตารางกิโลเมตร ***