เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนาด่าน
   
   
  “องค์กรแห่งการพัฒนา ประชาชนร่วมใจ
  บริหารโปร่งใส สู่สังคมที่เป็นสุข”
     
  พันธกิจ
     
   
  • จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี  รวดเร็ว  โปร่งใส  และก้าวทันเทคโนโลยี
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น
  • ส่งเสริมด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
  • พัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่
  • พัฒนาด้านคน สังคม สุขภาพอนามัยที่ดี
  •