เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลนาด่าน
     
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน
   

1.1  ปรับระบบการบริหารจัดการ เน้นการบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และบริหารประชาชนที่มาติดต่อและใช้บริการ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
1.2  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เน้นความโปร่งใสและการใส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มีการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ  เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด และรายงานประชาชนเมื่อสิ้นปี
1.3  พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน
1.4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในการที่จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
1.5  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น
1.6  ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ
1.7  การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
   

2.1  สร้างสรรค์ความสามัคคี โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม วิชาการ และสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน
2.2  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เช่น กลุ่ม อปพร. , กลุ่ม อสม. , กลุ่มสตรีแม่บ้านฯลฯ
2.3  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและสถาบันครอบครัว

     
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
   

3.1  พัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางของผู้ปกครองเด็กได้รับการดูแลและพัฒนาทุกด้าน
โดยมีสื่อ-อุปกรณ์ และพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนในสาขาวิชาที่เรียนจบสามารถนำมาใช้ในพาการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและจัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน  แก้ปัญหาการมั่วสุมในทางที่ผิด
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การกีฬาระดับประถมและมัธยมศึกษา
3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
3.5  ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาจิตใจ ปฏิบัติธรรมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
3.6  ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

     
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพ  สร้างรายได้ที่ยั่งยืนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   

4.1  สนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน  โดยการเสริมสร้างกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการตลาด การผลิตที่มีคุณภาพ จัดให้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4.2  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
4.3  ปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในสถานศึกษา
4.4  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ
4.5  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน

     
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   

5.1  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ
5.2  ปรับปรุงระบบน้ำเสีย น้ำดื่ม น้ำใช้ให้สะอาดและเพียงพอ
5.3  จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างตามถนนให้เพียงพอ
5.4  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น สร้างฝาย สระ บ่อบาดาล โดยการประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องสนับสนุน

     
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
   

6.1  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ เช่น การออกกำลังกาย การป้องกันโรค
6.2  ส่งเสริมให้มีการบริการด้านสาธารณสุข ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานบริการสุขภาพอนามัย โรงพยาบาล
6.3  จัดให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสีย น้ำใช้ ให้ถูกสุขลักษณะ
6.4  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา แก่ชุมชนและส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท
6.5  จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
6.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 6.7  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ