เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
ส่วนโยธา

นายสมศักดิ์ แก้วอุดม
ปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-2353820

นายชัยลิขิต   ศรีสุวรรณ์
-ว่าง- นายไพทูรย์ สุพามา
นายช่างโยธาอาวุโส
นักจัดการงานช่าง
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายอัฐพล  แสงสิมมา นางสาวกาญจนา  กาล้อม

 นางสาวเยาวภา  นะมนตรี

ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


 
 

นายกฤษดา  ไชยบุตรดา

-ว่าง-

นายวีระยุทธ  พันธศรี 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา