เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางกระจ่างจิต สุทธิ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน
 

นางกระจ่างจิต สุทธิ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน
 


นายชัยยา  ธิปโชติ
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก./ชก.)
นักวิชาการศึกษา
(ปก./ชก.)นายสมพงค์  ถิ่นพิบูลย์
นางบุญญิสา ธิปโชติ
นายสมชาติ  วงษ์ไชยา
นิติกรชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางกนกพร   ประทุมพล
นางสินสมุทร  ดวงศรี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2นางวลัยรัตน์  สายพรม
นางภรจิตร์  เขื่อนแก้ว
นางสาวศุภักษณา  อนันต์
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2นางสาวละอองดาว  แสงจันทร์
นางรัชนีวรรณ  ศรีธาวิรัตน์
นางสาวอ้อมใจ  จันทสุนี
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2

นางสาวคัทยวรรณ  ดวงอ่อน

-ว่าง-

นางสาวจิราวรรณ  ศรีสุวรรณ์ 

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

 


 

นายธนนนท์  แสงสว่าง 

นางสาวอภิญญา  ศรีสงคราม

นางสาวอุไรวรรณ  พิมพ์ตะคุ 

 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

 

 

 นายนพดล  กาบขน

นางสาวเจนจิรา  แพทย์จำหนัก

 นางสาววิไลพร  ใจบุญ

 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 

 นางสาวจุฬารัตน์  ขันตี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาพร  ใจถวิล

นายธเนศ  ดวงอ่อน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 

 

 

นายสุพัฒน์  สุวิชัย

 นายสุภกร  ศรีเทพอุบล

นายบุญเรือง  จันทร์นุ่ม 

 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

นายรุ่งโรจน์  สายบุปผา

นายวีระ  มหาพรม

นายพลวัฒน์  วงเคน

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายหัน  ไชยพรม

นายธนกฤต  พนารัตน์

นายเกรียงไกร  การแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

คนงานทั่วไป

คนงานประจำรถขยะ

นายเด่นชัย  กำนา

นายธนวัต  ชัยเกิด

นายสมโภชย์ ไชยสีหา

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

 

นายศักดิ์ดา  คำมะที
-ว่าง-

นายประพันธ์  โง่นแน่น

พนักงานขับรถขยะ

พนักงานขับรถยนต์

นักการ

-ว่าง-

นายดนตี  แดงนา

นางสาวมลิตา  โคตรจรรยา

พนักงานขับรถยนต์

ภารโรง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุวรรณี  บ่อคำ

นางสาวฤทัย  สารีบุตร

นางสาวทิพวรรณ  หนันสุก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางแก่นจิรา  สุทธิโสม

-ว่าง-

นางนิตยา  สีบุญราช

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางคำผาย   พรมสุวรรณ์

นางสาวรัตน์ธัญญา  การแก้ว

นางสาววิรัตน์  กุลโคตร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกนกพร  การแก้ว

นางคมคาย  ศรีสุรักษ์

นางสาวพูลทรัพย์  พิมคีรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพัตรา  จันทร์แก้ว

นางสาวเพ็ญศรี  ป้อชำนิ

นางสาวอรทัย  สมบูรณ์

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาวพรรณี  วรรณคัรี

 

 

ผู้ดูแลเด็ก