เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางกระจ่างจิต สุทธิ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน
เบอร์โทร 095-1692972
E-mail : Municipal.Clerk01@gmail.com
 

นางกระจ่างจิต สุทธิ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาด่าน


นายชัยยา  ธิปโชติ
นางสิริลักษณ์ ธัญญเชียงพิณ
นายชัยลิขิต  ศรีสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 โทร. 098-9303529
โทร.094-2648558
โทร.087-2330776