เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมพัฒน์  ธิปโชติ
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาด่าน
เบอร์โทร 093-3291924
 

นายมนูญ สุ่มมาตย์

นางลำดวน กงเพชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาด่าน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาด่าน
เบอร์โทร 098-4243808

เบอร์โทร087-8678852

นายวิชัย น้อยสุวรรณา

นายเฉลย กลิ่นจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 1

นายถวิล  หนวกเนา
นางสะหวา  พิมพิศาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 1
นายพนมพร  จวงโส
  นายสุบิน  ดีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 2

นายธงชัย สาริมา นายสนอง ยศธแสน นายบุญเส็ง พรมบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาด่าน เขต 2