เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nadan.go.th

 
 
 


การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy


เทศบาลตำบลนาด่าน ได้ดำเนิน ชื่อกิจกรรม งดรับ งดให้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาด่านประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลเทศ หัวสำนักปลัด ผอ.กองแต่ละกอง และบุลคลากร จำนวน 82 คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลนาด่าน รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน เทศบาลตำบลนาด่าน มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

2024-05-13
2024-05-10
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-06
2024-05-03
2024-04-11
2024-03-19